Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Parafia: (33) 814 59 59 Kancelaria: (33) 814 45 07
joomla guide

Regulamin Cmentarza

Parafii Opatrzności Bożej  w Bielsku-Białej

 Kościół zawsze uważał cmentarze, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

§ 1

Cmentarz przy ulicy Cmentarnej w Bielsku-Białej jest własnością Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, zwanej dalej Parafią.

§ 2

1. W imieniu Parafii Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.

2. Pełnomocnikiem Księdza Proboszcza na terenie cmentarza jest Zarządca Cmentarza.

3. Zarządcę Cmentarza powołuje Ksiądz Proboszcz.

4. Zarządca Cmentarza przyjmuje strony w biurze cmentarza w wyznaczonych godzinach.

§ 3

Na cmentarzu, na wyznaczonych miejscach grzebalnych, można grzebać parafian Parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej oraz tych, którzy posiadają już opłaconą dzierżawę miejsca grobowego na cmentarzu.

§ 4

Na terenie cmentarza zabrania się:

1. Spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

2. Przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia

3. Przebywania dzieci do lat 7 bez opiekuna

4. Wprowadzania zwierząt

5. Prowadzenia handlu, akwizycji, umieszczania reklam

6. Niszczenia lub samowolnego przemieszczania obiektów małej architektury /np. krzyży, figur, kapliczek/ oraz niszczenia grobów.

7. Niszczenia zieleni

8. Wyrzucania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi

§ 5

1. W opłatach cmentarnych zawarte jest wynagrodzenie dla pracowników cmentarza, koszty wywozu śmieci, zużycia wody, prac pielęgnacyjnych, remontowych i innych związanych z utrzymaniem cmentarza.

2. Wszystkie opłaty cmentarne reguluje się w kancelarii parafialnej.

3. Zarządca cmentarza i inni pracownicy cmentarza nie przyjmują żadnych opłat w imieniu Parafii i Administratora.

§ 6

1. Dysponentem (opiekunem) grobu jest osoba, która opłaciła miejsce grobowe. Dysponent nie jest właścicielem grobu, ale tylko jego użytkownikiem.

2. Osoba dokonująca opłaty oświadcza, że dokonuje to w porozumieniu i za zgodą wszystkich członków rodziny.

3. W przypadku śmierci dysponenta grobu, nowym dysponentem zostaje osoba wskazana przez rodzinę.

4. Jeśli rodzina nie wskaże dysponenta, to nowym dysponentem miejsca grobowego zostaje organizator pochówku dotychczasowego dysponenta.

5. Nowym dysponentem może zostać w dalszej kolejności osoba kultywująca pamięć o zmarłym dysponencie.

6. O zmianie dysponenta należy poinformować kancelarię parafialną.

6. Prawo do grobu nie podlega dziedziczeniu.

7. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu osobom trzecim.

§ 7

1.Przedłużenie dzierżawy miejsca grobowego na dalszych 10 lat możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

2. Podstawą przyjęcia opłaty prolongacyjnej za miejsce grobowe jest wygaśnięcie dotychczasowej opłaty.

3. Okres oczekiwania na wniesienie opłaty wynosi 2 lata.

4. Parafia i Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek opłaty spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.

5. Opóźnienie w opłatach dłuższe niż 2 lata Administrator cmentarza będzie traktował jako rezygnację z przysługującego prawa prolongowania miejsca grobowego i przekaże wszystkie prawa go grobu właścicielowi cmentarza (Parafii).

6. Wykaz grobów z zaległościami w płatności dłuższymi niż 2 lata będzie publikowany na tablicach ogłoszeń: cmentarza i w gablotce przy kościele.

7. Po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, miejsca grobowe z zaległościami płatniczymi przechodzą do dyspozycji właściciela cmentarza (Parafii).

8. Osoba,  która nabyła prawo do dysponowania miejscem grobowym, ma obowiązek zachować pamięć o zmarłych spoczywających w tym miejscu (wykonuje odpowiednią tablicę informacyjną).

§ 8

1. Zgłoszenie zamiaru prac kamieniarskich należy dokonać u Administratora cmentarza w kancelarii parafialnej. Przed rozpoczęciem prac kamieniarskich należy dokonać zgłoszenia u Administratora cmentarza w kancelarii parafialnej.

2. Firmy prowadzące prace kamieniarskie na cmentarzu zobowiązane są do wniesienia opłaty za wjazd na teren cmentarza. Opłatę uiszcza się bezpośrednio w kancelarii parafialnej (w godzinach jej otwarcia) najpóźniej na dzień poprzedzający rozpoczęcie robót. Opłata przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza.

3. Parafia oraz Administrator cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu ani za szkody przez nich wywołane.

4. Prace demontażowe wykonuje wykonawca nagrobka w porozumieniu z rodziną i zarządcą cmentarza.

5. Dysponent zobowiązany jest do zgłoszenia wartości nagrobka na podstawie faktury/rachunku od wykonawcy w przeciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

6. Jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w materiale nagrobkowym będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie wartości nagrobka zgłoszonej i wpisanej w rubryce „dane dotyczące nagrobka” w dowodzie opłaty za dzierżawę miejsca grobowego.

7. Zmiana klasyfikacji rodzaju miejsca na grobowiec lub grobowiec urnowy wymaga zgody Administratora cmentarza. Za przekwalifikowanie miejsca grobowego pobierana jest opłata w kancelarii parafialnej. Opłata przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza.

8. Zmiana nagrobka wymaga zgody Administratora cmentarza. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach, które nie przekraczają granic powierzchni grobu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku, § 14). 

9. Przed przystąpieniem do wykonania nagrobka, należy przedłożyć Administratorowi cmentarza projekt zawierający m.in. szkic obejmujący ogólny wygląd oraz wymiary zewnętrzne uwzględniające usytuowanie przyszłego grobu na cmentarzu. Po uzyskaniu akceptacji w/w projektu przez opieczętowanie pieczątką Parafii można złożyć zamówienie u wykonawcy nagrobka. W przypadku grobowców również wszelkie prace wymagają zgody Administratora cmentarza (malowanie ścian, rekonstrukcja zniszczeń i inne).

10. Wykonawca nagrobka ma prawo wykonywać na cmentarzu swoją pracę tylko wtedy, gdy posiada zatwierdzony przez Administratora cmentarza szkic pomnika. Do wykonania pomnika we własnym zakresie trzeba mieć podobną zgodę.

11. Firmy prowadzące roboty na cmentarzu wykonują prace kamieniarskie w godzinach otwarcia biura cmentarza. W przypadku wyjazdu firmy z cmentarza poza godzinami otwarcia biura cmentarza, należy wnieść odpowiednią opłatę.

12. Prace przy nagrobku /obramowaniu itp./ należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Administrator cmentarza uznaje prace kamieniarskie za zakończone dopiero wtedy, gdy biuro cmentarza potwierdzi wywóz materiału porozbiórkowego z terenu cmentarza.

13. Za szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiada wyłącznie dysponent grobu.

14. Zabrania się ustawiania nagrobków, które przekraczają granice alejek. W przypadku ustawienia nagrobka poza granicą alejki, Administrator cmentarza ma prawo do zmniejszenia miejsca grobowego.

§ 9

1. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

2. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą administratora cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku, § 13, ust.1 i ust. 2).

3. Jakiekolwiek prace i umieszczanie elementów wokół nagrobka jak np. utwardzenie, położenie płytek i inne muszą mieć zgodę Administratora cmentarza uzyskaną najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem tych prac. Dysponent jest świadomy ryzyka uszkodzenia tych elementów i robi to na własną odpowiedzialność.

4. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów na grobie i wokół grobu; zabrania się ustawiania ławek przy grobach.

5. Koszt wycinki drzew z miejsca grobowego ponosi dysponent.

6. Z uwagi na to, że cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków, zabrania się samowolnego usuwania drzew czy krzewów.

§ 10

O terminie pogrzebu należy powiadomić zarządcę cmentarza.

§ 11

Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów, będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora cmentarza.

§ 12

Rezygnację z dalszej dzierżawy grobu zgłasza się pisemnie Administratorowi cmentarza w kancelarii parafialnej.

§ 13

Za szkody i zniszczenia powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieży, aktów wandalizmu, Parafia i Administrator cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012 roku.

§ 15

Regulamin będzie opublikowany w informatorze parafialnym, na stronie internetowej parafii oraz wręczany rodzinie przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem.

 

 

Bielsko-Biała, dnia 25 listopada 2012 roku

 

 

                  Administrator Cmentarza     

       ks. Andrzej Mojżeszko

   proboszcz                                                                                                                       

 

 

Konto bankowe:

Parafia Opatrzności Bożej
Pl. Opatrzności Bożej 19
43-300 Bielsko-Biała

35 1500 1357 1213 5005 1631 0000 

Dyżury kancelaria:

Pon. - ks. Tomasz Bieniek

Wt. -  ks. Kamil Kuchejda

Śr. - ks. Andrzej Żmudka

ks. prob. Andrzej Mojżeszko

Czw. - ks. Grzegorz Guga

Pt. - ks. Piotr Niemczyk

Odwiedziło nas:

Dzisiaj 4

Wczoraj 83

W miesiącu 3491

Razem 172239

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Go to top